Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

About: katayoun

وب‌گاه
جزییات
پزشک هستم و نفسم از هوای این شهر گرفته است. اینجا در مجاز حقیقی هستم و حقیقی می نویسم. از مجازی بودن خسته ام. همیشه به یاد خواهم داشت که آنچه گمان می کردم در مجاز گفتنی است همانی است که باید تا ابد در دل بماند و هیچ کجا واگو نشود. دغدغه ام سلامت انسانهاست و این شهرهای سیاه کلافه ام می کنند. دلم نَفَسی ناب و پاک می خواهد که ممد حیات باشد و مفرح ذات. سراغش دارید؟

Posts by katayoun :

Older Posts »